Darmowa dostawa do paczkomatu powyżej 600zł na terenie Polski! Bezpieczne zakupy - masz 30 dni na zwrot.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO DOSTĘPNEGO NA STRONIE WWW.LAPARICA.COM („Regulamin”)

Kontakt ze Sprzedającym i sposób porozumienia się:

 • mailowo; adres poczty elektronicznej [email protected]
 • listownie; adres: LAPARICA CONCEPT ul. Artura Grottgera 15/1 00-785 Warszawa Mokotów
 • telefonicznie; telefon: +48 782 368 964

§ 1
DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Sprzedający  – Tamara Gonzalez Perea prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tamara Gonzalez Perea TGP CREATIVE z siedzibą w Warszawie (00-785), ul. Artura Grottgera 15/1, NIP: 8513033115;

5. Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.tamaragonzalezperea.com a więc ten dokument;

6. Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.Laparica.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

7. Towar – produkty oferowane w Sklepie;

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Tamarą Gonzalez Perea prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Tamara Gonzalez Perea TGP CREATIVE a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Świadczenie Usług – umowa zawarta pomiędzy TGP CREATIVE. a Klientem w przedmiocie korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.tamaragonzalezperea.com;

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

11. Tymczasowe konto klienta – konto utworzone na Stronie Internetowej Sklepu w celu złożenia jednorazowego zamówienia w Sklepie.

12. Dostawca wewnętrzny – osoba dokonująca wyłącznie dostarczenia Towarów Tamara Gonzalez Perea TGP CREATIVE.

13. Dostawa – czynność dostarczenia Klientowi przez Sprzedającego w umówionym terminie i ilości nabytych Towarów za pośrednictwem wyłącznie Dostawców wewnętrznych Tamara Gonzalez Perea TGP CREATIVE.

§ 2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.laparica.com.
 2. Zamówienia są przyjmowane – przez Sklep Internetowy pod adresem www.laparica.com.
 3. Klient może składać Zamówienia przez 7 dni w tygodniu o dowolnej porze dnia.
 4. Ceny podane na Stronie Internetowej www.laparica.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich, euro lub dolarach i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki). Ceny nie uwzględniają kosztów Dostawy i kosztów związanych z wysyłką za granicę.
 5. Cena dostawy zależy od wybranej formy płatności, wagi i rozmiarów przesyłki oraz wyboru sposobu dostawy.
 6.    Dostawy wykonywane są na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i całego świata.
 7. Zamówienie jest dostarczane przez Dostawców wewnętrznych Tamara Gonzalez Perea TGP CREATIVE. W trakcie składania Zamówienia Klient może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanego przesłana drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
 8. Płatność za zamówienie może nastąpić za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – Tpay.

§ 3
ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ SKLEPU

 1. Warunkiem dokonania zakupu Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym jest podanie prawidłowych danych osobowych wskazanych jako konieczne w formularzu. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w polityce prywatności.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. W związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego Klient zobowiązuje się do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
   w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  3. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie
   w zakresie użytku osobistego,
  4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego oraz postanowieniami Regulaminu.

§ 4
ZAWARCIE UMOWY

 1. Informacje o Towarach podane w Sklepie Internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, nie stanowią oferty, a stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową www.laparica.com, dokonać wyboru Towaru, a następnie postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na Stronie Internetowej.
 3. Klient dokonuje wyboru Towarów poprzez dodawanie ich do tzw. koszyka.
 4. Klient może również kupić Towar produkowany na zamówienie.
 5. Towary produkowane na zamówienie są oznaczone ikonką „na zamówienie”. Czas oczekiwania na produkt wynosi od 2 do 4 tygodni.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
  1. przedmiotu zamówienia,
  2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
  3. sposobu dokonania zapłaty za Towar.
 8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Umowy Sprzedaży ze Sprzedającym na zasadach wyrażonych w przepisach prawa oraz opisanych w Regulaminie.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą złożenie zamówienia w Sklepie wraz z fakturą VAT lub paragonem fiskalnym, jeżeli przy składaniu Zamówienia wyraził taka chęć. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na Stronie Internetowej.

§ 5
DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów możliwa jest zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak i całego świata i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Koszty związane z cłem oraz opłatami celnymi ponosi Kupujący.
 3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem systemu furgonetka.pl, za w którym kupujący może wybrać formę dostawy: Paczkomaty InPost lub Kurier. Zakupiony towar można odebrać osobiście na terenie Warszawy, po wcześniejszym umówieniu drogą mailową ([email protected]).
 4. Termin realizacji dostawy zależy od wybranej formy płatności, adresu dostawy, wagi i rozmiarów przesyłki oraz wyboru sposobu dostawy licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

§ 6
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 30 dniowy termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny, licząc od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w posiadanie zakupionego towaru.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (wysłanie listu poleconego lub e-mail na [email protected]).
 3. Klient ma prawo do wymiany Towaru w terminie 30 dni od daty odbioru przesyłki. Jednak dotyczy to wyłącznie odzieży nieużywanej i z metkami.
 4. Zwrot i wymiana rzeczy produkowanych na zamówienie nie jest możliwa.

§ 7
SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach opisanych w § 7, Sprzedający niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
 2. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, tj. system płatności Tpay lub przelew bankowy.
 3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru.
 4. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Adres wysyłki (numer Paczkomatu InPost) ustalany jest w trakcie kontaktu z Klientem.
 5. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Szczegóły dotyczące zwrotu omawiane są mailowo ([email protected]).

§ 8
REKLAMACJE (RĘKOJMIA)

 1. Tamara Gonzalez Perea jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym..
 2. Każdemu Kupującemu przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczącej zakupionego produktu/produktów w sklepie www.laparica.com.
 3. Reklamację należy wnieść drogą mailową na [email protected]. Niezbędne do rozpatrzenia reklamacji będzie uzupełnienie formularzu reklamacyjnego otrzymanego na drodze mailowej. W niektórych przypadkach wymagane może być przesłanie zdjęć produktów podlegających reklamacji.
 4. Reklamacje można składać w terminie 14 dni od chwili dostarczenia Towaru do Kupującego, o terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego/nadania kurierskiego.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w formie pisemnej, w terminie 30 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§ 9
RODO

 1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Tamara Gonzalez Perea TGP CREATIVE z siedzibą w Warszawie (00-785), przy ul. Artura Grottgera 15/1
 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, oraz w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji Zamówień oraz zapewniania prawidłowego korzystania z usług sklepu internetowego www.laparica.com, jak również do zapewnienia realizacji praw Kupującego, wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Szczegółowe informacje o zasadach, zakresie przetwarzania danych osobowych, oraz o uprawnieniach Kupującego w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych zostały określone w dokumencie Polityka Prywatności.

§ 10

 ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów.
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta będącego konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zostanie poddane sądom powszechnym, właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
 6. Wszystkie zamówienia usług przyjęte przez Sprzedającego do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. 
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go na Stronie. Sprzedający poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku, jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedającego, w tym celu wystarczająca jest informacja przesłana pocztą elektroniczną na adres [email protected], po jej otrzymaniu przez Sprzedającego umowy łączące strony ulegają rozwiązaniu, a Konto Klienta zostaje usunięte.  
 8. Pierwsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na Stronie.